Hur vi tänker

Kunderna tog en del av makten, medarbetarna tog resten.

Den moderna affärslogiken innebär att samarbete kommer i centrum för de aktiviteter som ska utföras. Samarbetet kan beskrivas på olika nivåer men sker i grunden mellan individer. Det är därför passande att beskriva den moderna affärslogiken som socialt intensiv.

Det socialt intensiva samarbetet handlar om vilken arbetsfördelning deltagarna har i relation till varandra, uttryckt som positionen i kundens värld. Tre frågor hjälper till att definiera arbetsfördelningen:

  • Vad gör leverantören?
  • Vad gör kunden?
  • Vad gör partner?

De viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas i den socialt intensiva miljön är snabba beslut, att ha ett aktivitetsfokus, att säkra kunskapsförädlingen genom dialog och att se IT som en självklarhet.

Alla säger sig jobba i team så varför finns det då destruktiva individberoenden?

Det socialt intensiva samarbetet börjar och slutar på individnivå. En central fråga är därför hur kunskap kan föras över mellan individer och hur individberoenden kan undvikas. Profilering av individerna ses som ett svar på att vara en attraktiv arbetsgivare, men leder till ineffektivitet och klar risk för att gå in i väggen. Det är en svår ekvation men svaret finns på hur en modern verksamhet ska byggas.

Gediget teamarbete är svaret. Det socialt intensiva perspektivet innebär att nya sätt att tänka och agera behöver formuleras med teamet som plattform.

Ramar

För att möjliggöra effektiva team och ge tryggheten att kunna agera med fullt mandat så behövs ramar. Ramarna behöver vara tydliga, konkreta och säkra enhälligt agerande. Teamet måste ha fulla befogenheter för att kunna agera inom ramarna och rekrytera, besluta om semestrar, bestämma övertid etc. Detta i sin tur leder till att chefer är överflödiga och att ledarskap behöver formuleras i moderna termer.

Ramarna sätts i relation till den socialt intensiva logikens huvudutmaningar. Två kategorier utmaningar existerar: kravställande utmaningar och möjliggörande utmaningar.

De kravställande utmaningarna är:  positionen i kundens värld och externa standarder.

De möjliggörande utmaningarna handlar om organisering av verksamheten och om effektiva team.

color-separator
Kunder medarbetare makten